Soal Fiqih Kelas 4 Semester 2 - Vetezi.In/Wp-Admin/Options-General.Php

Soal Fiqih Kelas 4 Semester 2

Halo, para penuntut ilmu muda! Selamat datang di dunia fiqih, di mana kita akan menyelami hukum-hukum agama Islam yang mengatur kehidupan kita sehari-hari. Bersama-sama, kita akan menjelajahi berbagai aspek fiqih, dari pengertian dasar hingga praktik ibadah yang penting.

Dalam perjalanan ini, kita akan mempelajari sumber-sumber hukum fiqih, pembagian hukum berdasarkan sifatnya, dan berbagai aspek ibadah seperti thaharah, shalat, puasa, zakat, dan haji. Setiap topik akan dibahas secara mendalam, dengan contoh-contoh yang mudah dipahami dan pertanyaan yang akan menguji pemahaman kalian.

Pengertian Fiqih

Fiqih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (interaksi sosial).

Contoh Hukum Fiqih

 • Kewajiban shalat lima waktu
 • Larangan mengonsumsi minuman keras
 • Tata cara berwudhu
 • Ketentuan zakat
 • Tata cara pernikahan

Sumber Hukum Fiqih

Fiqih merupakan ilmu yang mengatur segala aspek kehidupan umat Islam. Hukum-hukum dalam fiqih bersumber dari berbagai dalil, yang memiliki hierarki tertentu.

 • Al-Qur’an: Sumber hukum utama dalam Islam, berisi firman Allah SWT yang menjadi dasar bagi semua hukum.
 • As-Sunnah: Perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman bagi umat Islam.
 • Ijma’: Konsensus para ulama pada suatu masalah hukum tertentu.
 • Qiyas: Penentuan hukum suatu masalah berdasarkan kemiripannya dengan masalah yang telah diatur dalam Al-Qur’an atau As-Sunnah.
 • Istihsan: Penentuan hukum berdasarkan pertimbangan akal sehat dan kemaslahatan umat.
 • ‘Urf: Adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Hierarki Sumber Hukum Fiqih

Hierarki sumber hukum fiqih adalah sebagai berikut:

 1. Al-Qur’an
 2. As-Sunnah
 3. Ijma’
 4. Qiyas
 5. Istihsan
 6. ‘Urf

Dengan memahami sumber dan hierarki hukum fiqih, umat Islam dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan benar.

Pembagian Hukum Fiqih

Dalam fiqih, hukum-hukum dibagi berdasarkan sifatnya menjadi beberapa kategori. Pembagian ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan penerapan hukum-hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel Pembagian Hukum Fiqih Berdasarkan Sifatnya

Kategori Sifat
Wajib (Fardhu) Perintah yang harus dikerjakan, dan meninggalkan perintah tersebut berdosa.
Sunnah Perintah yang dianjurkan untuk dikerjakan, namun tidak berdosa jika ditinggalkan.
Mubah Perbuatan yang diperbolehkan untuk dikerjakan atau ditinggalkan.
Makruh Perbuatan yang tidak dianjurkan untuk dikerjakan, namun tidak berdosa jika dikerjakan.
Haram Larangan yang harus dihindari, dan melakukan larangan tersebut berdosa.

Contoh Hukum Fiqih

* Wajib: Shalat lima waktu

Sunnah

Shalat sunnah rawatib

Mubah

Makan nasi

Makruh

Makan berlebihan

Haram

Berzina

Hukum Thaharah

Thaharah adalah bersuci dari hadas dan najis. Bersuci dari hadas adalah menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, sedangkan bersuci dari najis adalah menghilangkan benda najis yang menempel pada tubuh, pakaian, atau tempat.

Thaharah merupakan syarat sahnya ibadah, seperti shalat, puasa, dan haji. Tanpa bersuci, ibadah yang dilakukan tidak akan sah.

Rukun Wudhu

 • Niat
 • Membasuh wajah
 • Membasuh kedua tangan hingga siku
 • Mengusap sebagian kepala
 • Membasuh kedua kaki hingga mata kaki
 • Tertib

Syarat Wudhu

 • Air yang digunakan adalah air suci dan mensucikan
 • Semua anggota tubuh yang dibasuh sampai ke pangkal rambut
 • Tidak ada penghalang antara air dan kulit, seperti cat kuku atau minyak

Hukum Shalat

Shalat merupakan salah satu ibadah pokok dalam agama Islam yang memiliki tata cara dan ketentuan khusus. Hukum shalat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah balig dan berakal.

Tata Cara Shalat Fardhu

Tata cara shalat fardhu meliputi:

 • Niat di dalam hati
 • Takbiratul ihram (Allahu Akbar)
 • Membaca Surat Al-Fatihah dan surat lainnya
 • Ruku’ (membungkuk)
 • I’tidal (berdiri tegak)
 • Sujud
 • Duduk di antara dua sujud
 • Salam

Rukun Shalat

Rukun shalat adalah syarat wajib yang harus dipenuhi agar shalat dianggap sah. Rukun-rukun shalat meliputi:

 • Niat
 • Takbiratul ihram
 • Membaca Surat Al-Fatihah
 • Ruku’
 • I’tidal
 • Sujud
 • Duduk di antara dua sujud
 • Salam

Syarat Sah Shalat

Selain rukun, shalat juga memiliki syarat sah yang harus dipenuhi, yaitu:

 • Suci dari hadas dan najis
 • Menutup aurat
 • Menghadap kiblat
 • Masuk waktu shalat

Hukum Puasa

Puasa merupakan salah satu ibadah wajib dalam agama Islam yang memiliki hukum fardu ain, artinya wajib dilakukan oleh setiap individu muslim yang memenuhi syarat.

Syarat Puasa

Adapun syarat-syarat sah puasa adalah:

 • Islam
 • Baligh
 • Berakal
 • Mampu

Rukun Puasa

Rukun puasa terdiri dari dua hal, yaitu:

 • Niat
 • Menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual sejak terbit fajar hingga terbenam matahari.

Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat. Zakat memiliki hukum wajib bagi mereka yang mampu dan memiliki harta tertentu yang telah mencapai nisab.

Jenis-jenis Zakat

Jenis-jenis zakat terbagi menjadi beberapa kategori, antara lain:

 • Zakat Fitrah: Zakat yang wajib dikeluarkan saat bulan Ramadan.
 • Zakat Maal: Zakat yang dikenakan atas harta benda yang dimiliki.
 • Zakat Pertanian: Zakat yang dikenakan atas hasil pertanian yang ditanam.
 • Zakat Perniagaan: Zakat yang dikenakan atas keuntungan dari perdagangan.
 • Zakat Peternakan: Zakat yang dikenakan atas hewan ternak yang dipelihara.

Nisab dan Kadar Zakat

Setiap jenis zakat memiliki nisab dan kadar zakat yang berbeda-beda:

Jenis Zakat Nisab Kadar Zakat
Zakat Fitrah 1 sha’ kurma atau 1 sha’ gandum untuk setiap jiwa Setara dengan 3,5 liter makanan pokok
Zakat Maal (Emas, Perak) 85 gram emas atau 595 gram perak 2,5%
Zakat Maal (Harta Dagangan) Senilai 85 gram emas 2,5%
Zakat Pertanian 5 wasaq (653 kg) 5% untuk lahan yang diairi, 10% untuk lahan yang tidak diairi
Zakat Peternakan Berbeda-beda tergantung jenis ternak Berbeda-beda tergantung jenis ternak

Hukum Haji

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi umat Muslim yang mampu. Pelaksanaan haji memiliki hukum dan syarat tertentu yang harus dipenuhi.

Rukun Haji

 • Ihram (niat memakai pakaian khusus)
 • Tawaf (mengelilingi Ka’bah sebanyak 7 kali)
 • Sa’i (berlari-lari kecil antara bukit Shafa dan Marwah)
 • Wukuf di Arafah
 • Mabit di Muzdalifah
 • Mabit di Mina
 • Melontar jumrah
 • Tahallul (mencukur atau memotong rambut)

Syarat Wajib Haji

 1. Islam
 2. Baligh (dewasa)
 3. Berakal sehat
 4. Merdeka (tidak dalam perbudakan)
 5. Mampu secara fisik dan finansial

Perbedaan Haji dan Umrah

 • Waktu pelaksanaan: Haji dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah, sedangkan umrah dapat dilaksanakan kapan saja.
 • Rukun: Haji memiliki 8 rukun, sedangkan umrah hanya memiliki 4 rukun.
 • Syarat: Haji memiliki syarat wajib yang lebih banyak daripada umrah.
 • Niat: Haji dilakukan dengan niat haji, sedangkan umrah dilakukan dengan niat umrah.

Kesimpulan Akhir

Selamat, para pencari ilmu! Kalian telah menyelesaikan perjalanan fiqih yang luar biasa. Sekarang, kalian dilengkapi dengan pemahaman yang komprehensif tentang hukum-hukum agama Islam. Semoga ilmu yang kalian peroleh menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kalian, membimbing kalian untuk menjadi Muslim yang saleh dan taat.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah fiqih hanya tentang aturan-aturan agama?

Tidak, fiqih juga mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip umum hukum Islam dan cara menerapkannya dalam berbagai situasi.

Apakah hukum fiqih bisa berubah?

Ya, hukum fiqih dapat berubah seiring waktu, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama.

Apakah semua umat Islam wajib mengikuti hukum fiqih yang sama?

Tidak, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama dalam beberapa aspek fiqih, sehingga umat Islam dapat mengikuti mazhab atau aliran pemikiran yang berbeda.

Leave a Comment